KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-198), adres: ul. Pastelowa 16, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096209 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 778-13-41-402, REGON: 631249751 z kapitałem zakładowym 1.120.000 zł opłaconym w całości.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@merito.pl.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
1.    zawarcia z Tobą umowy i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
2.    korespondencji mailowej, listownej lub telefonicznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
3.    wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach,
4.    ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
5.    rekrutacji pracowników. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
a)    kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b)    Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają inne dane osobowe niż w/w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
c)    nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)    Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.
6.    W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
a)    prowadzenia naszego profilu w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
b)    kontaktu z Tobą;
c)    analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu;
d)    przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu.

Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji działań prowadzonych przez Administratora. Dane te mogą być udostępniane w postaci zdjęć wywieszonych w siedzibie Administratora, udostępniane na stronie internetowej Administratora oraz udostępniane innym pracownikom przy wykorzystaniu narzędzi MS Office 365, m.in. SharePoint. Twoje dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo żądania:
1.    dostępu do treści Twoich danych;
2.    ich sprostowania;
3.    usunięcia Twoich danych, jeżeli:
- wycofasz Swoją zgodę na ich przetwarzanie,
- Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4.    ograniczenia przetwarzania Twoich danych na podstawie RODO;
5.    wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6.    przenoszenia Twoich danych na podstawie RODO;
7.    cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym prowadzenia działań w mediach społecznościowych) jest dobrowolne.

Podanie danych w celach realizacji umowy i archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy jest wymagane ustawowo i jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawdziwe dane nie będzie możliwe zawarcie umowy.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi.

Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych i audytowych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). Twoje dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: LinkedIn, Instagram.

Twoje dane, takie jak imię, nazwisko, służbowy adres email, będą przekazane do przetwarzania odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych rozumiemy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Administratorem Danych Osobowych, w szczególności powiązane kapitałowo.
Dodatkowo Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres email będą widoczne dla studentów z podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych, za pośrednictwem książki adresowej wykorzystywanej w narzędziach MS Office 365.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. 
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.
Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych.

Pliki cookie

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096209 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 778-13-41-402, REGON 631249751, kapitał zakładowy 1.120.000zł opłacony w całości (Zwanego dalej Operatorem).

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?


Pliki "cookies" używamy w celu:
•    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Jakich plików "cookies" używamy?

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych
•    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
•    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
•    „analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

•    Internet Explorer
•    FireFox
•    Opera
•    Chrome

Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosuje strona Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito?

Strona internetowa Operatora jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.