Zarząd Merito

zdjęcie Paweł Zygarłowski

Paweł Zygarłowski

Prezes Zarządu

zdjęcie Maciej Kolasiński

Maciej Kolasiński

Wiceprezes Zarządu

zdjęcie Piotr Lisiecki

Piotr Lisiecki

Wiceprezes Zarządu

background image

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe

Budujemy ogólnopolskie i lokalne strategie marketingowe i PR, śledząc trendy i zmiany zachowań klientów. W oparciu o szczegółowe mediaplany i harmonogramy zarządzamy budżetami marketingowymi, dbając o efektywność finansową naszych działań. Monitorujemy i raportujemy skuteczność wszystkich naszych działań, wyrażoną m.in. liczbą kandydatów na studia. Na co dzień aktywnie korzystamy z takich narzędzi jak Google Analitycs, Brand24 czy PowerBI.

Technologia

Technologia

Rozwijamy systemy informatyczne Grupy Merito odpowiadając na potrzeby biznesowe oraz dostosowując je do stale rosnącej skali organizacji. Tworzymy unikatowy na rynku system zarządzania tokiem studiów wsparty autorskim portalem oraz aplikacją mobilną. Systemy dedykowane są do komunikacji ze studentem i wykładowcami. Wdrażamy nowe technologie wyznaczając trendy dla rozwoju IT w edukacji. Wykorzystujemy w rozwoju rozwiązania PaaS oraz IaaS wsparte zaawansowaną infrastrukturą lokalną.

Zarządzanie projektowe

Zarządzanie projektowe

Dojrzewamy projektowo! Wiemy, że wspólne zasady dotyczące zarządzania projektowego zwiększają efektywność, zwłaszcza projektów realizowanych we współpracy kilku podmiotów Grupy. Koordynujemy budowanie standardów w tym obszarze i tworzenie takich rozwiązań, które sprawiają, że Grupa Merito świadomie zarządza portfelem projektów, a życie projektowe staje się prostsze i bardziej uporządkowane. Dostarczamy m.in. rozwiązania IT wspierające komunikację i wspólną pracę w projektach, wzory dokumentów, prowadzimy przeglądy projektów grupowych, budujemy standardy ich realizacji i oceny.

Strategia

Strategia

Merito jako założyciel szkół wyższych i aktywny podmiot na rynku szkolnictwa wyższego realizuje zarówno wyznaczone dla spółki założenia strategiczne, jak również cele wynikające ze swojej wizji i marzeń. Obecnie realizowane są zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą projekty i programy strategiczne do roku 2020. Najważniejsze obszary naszego rozwoju w tym okresie to konsolidacje i aktywność założycielska na rynku szkolnictwa wyższego, obszar IT oraz przygotowanie się do wyzwań, jakie stawia przed nami przyszłość: przewidywane zmiany na rynku pracy i w branży szkolnictwa wyższego.
My musimy już dziś myśleć jak studenci roku 2030!
Nasze doświadczenia w zakresie metodologii czerpią inspirację ze zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard). To dzięki pracy z tą metodą organizacja nauczyła się wytyczania i kontrolowania realizacji konkretnych, mierzalnych celów krótko– i długookresowych. Korzystamy również z wielu innych narzędzi zarządzania projektami, w tym metod zwinnych.
Merito wspiera i nadzoruje realizację głównych celów strategicznych wszystkich podmiotów, tworzących Grupę oraz pełni funkcje spoiwa organizacyjnego i metodycznego w tym zakresie.

Marka inside-out

Marka inside-out

Marka to obietnica i gwarancja - od 2009 roku dążymy do zapewnienia równowagi pomiędzy tym co komunikują nasze marki a tym czego doświadcza klient. Nasza filozofia bazuje na strategii inside–out, zaczynamy od budowania produktu i doświadczenia wewnętrznie, aby następnie komunikować go rynkowi. Atrybuty marki wbudowane w myślenie organizacyjne pozwalają nam efektywnie podejmować decyzje, nie tylko w komunikacji marketingowej.

Kompetencje

Kompetencje

Nasze kompetencje

Prognozy strategiczne

Prognozy strategiczne

Jednym ze wskaźników profesjonalizmu firmy jest poziom wykorzystywania danych jako źródła wiedzy, niezbędnej do podejmowania najważniejszych decyzji. W Merito gromadzimy i analizujemy informacje dotyczące działalności uczelni i rynku szkolnictwa wyższego, tworząc na ich podstawie m.in. wielowymiarowe prognozy na potrzeby strategicznego rozwoju uczelni, wdrażania nowych kierunków, monitoringu rekrutacji i ustalania celów; analizy konkurencji czy pozycji strategicznych uczelni i wydziałów.

Kampanie e-marketingowe

Kampanie e-marketingowe

Przygotowujemy i realizujemy strategie e-marketingowe dla uczelni z Grupy Merito. Zgodnie z przyjętymi mediaplanami, realizujemy, rozliczamy i oceniamy skuteczność kampanii reklamowych w Internecie. Rozwijamy narzędzia, zwiększające dotarcie do potencjalnych klientów i pulę pozyskiwanych leadów.

Kompetencje sprzedażowe

Kompetencje sprzedażowe

Wspieramy rozwój pracowników uczelni, odpowiedzialnych za sprzedaż. Analizujemy wyniki i wspieramy uczelnie w ich działaniach. Opiniujemy i proponujemy rozwiązania organizacyjne i personalne właściwe dla danej uczelni. Szkolimy i motywujemy uczelniane zespoły sprzedażowe, dbając o przepływ know-how i rozpowszechnianie dobrych praktyk. 

Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Kompetencje pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla szkolnictwa wyższego budujemy od roku 2002. W Grupie Merito stawiamy w tej dziedzinie na dzielenie się doświadczeniami, wspólne budowanie wiedzy i kompetencji, wewnętrzną ekspertyzę pisanych wniosków i rozwój autorskich, dedykowanych narzędzi IT wspierających realizację i rozliczanie projektów. Merito koordynuje te działania, wspierając w tym zakresie szkolne działy projektów. To się sprawdza – do chwili obecnej udało się nam pozyskać łącznie 500 mln zł.

PR

PR

Przede wszystkim stawiamy na relacje. Ze studentami, wykładowcami, otoczeniem lokalnym, mediami. Budowanie rozpoznawalności marki opieramy m.in. na obecności w mediach wykładowców, którzy w roli ekspertów komentują aktualne wydarzenia społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Oprócz mediów tradycyjnych, niezwykle istotnym kanałem są dla nas social media. Poza tym staramy się stwarzać w otoczeniu jak najwięcej możliwości doświadczania marki i bezpośredniego spotkania z przyjaznością i praktycznością: organizujemy eventy, webinary i konferencje. Istotnymi obszarami, w których aktywnie działamy są też PR nauki i PR kryzysowy.

Procesy konsolidacji

Procesy konsolidacji

Wspieramy uczelnie w procesach konsolidacji. Dbamy o przepływ wiedzy i doświadczeń w Grupie Merito. Dysponujemy niezbędnym know-how do skutecznego - strategicznego i operacyjnego zarządzania tymi procesami. Grupa Merito ma na koncie 8 udanych procesów konsolidacji, poprzedzonych znalezieniem odpowiedniego podmiotu, wielowymiarowymi audytami Uczelni, prognozowaniem i szczegółowym planowaniem - od zapewnienia porządku organizacyjno-prawnego po odpowiednią komunikację z interesariuszami.

background image

CRM

CRM

Kompleksowe zarządzanie relacjami z naszymi klientami – a więc realizację działań marketingowych, sprzedażowych i obsługę realizujemy w oparciu o system CRM. W Merito zarządzamy systemem i rozwijamy jego funkcje, szkolimy i rozpowszechniamy wiedzę na temat korzystania z tego narzędzia w codziennej pracy struktur sprzedaży w uczelniach. Dbamy o integrację wszystkich powiązanych systemów, tak aby optymalnie wykorzystywać możliwości CRM i maksymalizować efekty podejmowanych działań.

Rozwój produktu

Rozwój produktu

Jakość produktu to zobowiązanie uczelni wobec studenta. Wiedza i kompetencje, które osiąga student w toku nauki są gwarancją jego przyszłej pozycji zawodowej. Dbamy o to, aby produkty - czyli oferta i programy kierunków - uczelni z Grupy Merito były jak najbardziej praktyczne - z dużym udziałem zajęć specjalnościowych i takich, które kształtują umiejętności zawodowe. To pozwala absolwentom z łatwością odnaleźć się na rynku pracy.
Ponadto, ​​​​uczelniom z Grupy Merito zapewniamy kompleksowe wsparcie w kształtowaniu procesu dydaktycznego, jakości produktu czy działań optymalizujących procesy dydaktyczne. Dbamy o przepływ know–how i świadczymy usługi doradcze w kształtowaniu oferty dydaktycznej.
 

Kampanie 360°

Kampanie 360°

Wdrażamy kampanie marketingowe 360°, wykorzystując najefektywniejsze kanały komunikacji online i offline. Opracowujemy i realizujemy strategię content marketingu, dbając o spójność wszystkich naszych przekazów i ich zgodność z atrybutami marki. Korzystamy ze sprawdzonych technik marketingowych, takich jak storytelling i testujemy skuteczność nowych - np. influence marketing.

Wsparcie IT

Wsparcie IT

Współtworzymy metodykę zarządzania projektami z szczególnym naciskiem na wykorzystanie metod zwinnych do realizacji zadań projektowych (Scrum, Kanban, APM). Rozwijamy kulturę dzielenia się wiedzą i pomagamy w transferze know-how w zakresie IT we wszystkich podmiotach Grupy Merito. Zapewniamy wysoką jakość usług budowaną przez zespół wsparcia wykorzystujący nowoczesne narzędzia monitoringu aplikacji oraz systemów informatycznych.

Informacje zarządcze

Informacje zarządcze

W oparciu o realizowane badania ilościowe dostarczamy kadrze kierowniczej uczelni informacje, dotyczące m.in.: skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych w różnych kanałach; opinii studentów, absolwentów i wykładowców o organizacji, obsłudze czy jakości produktu. Na bieżąco monitorujemy wyniki rekrutacji na studia. Raportujemy w oparciu o nowoczesne technologie – BI, Big Data.

Kompetencje

Kompetencje

Kompetencje

Doświadczenia klienta

Doświadczenia klienta

Większość doświadczeń i przekonań klienta dotyczących marki kształtuje się dziś w internecie. Dzięki narzędziom digital marketingu możemy te doświadczenia świadomie kształtować. Kontakt online z uczelnią - miejsce, sposób i czas obsługi wpływają na proces podejmowania decyzji, dlatego strategicznie zarządzamy naszą komunikacją w serwisach internetowych, dbając o ich funkcjonalność i intuicyjność. Na bieżąco analizujemy skuteczność realizowanych działań i ich zgodność z trendami, gromadzimy wiedzę i dzielimy się nią, podnosząc świadomość e-marketingową i technologiczną całej organizacji.

Standardy obsługi

Standardy obsługi

W centrum uwagi stawiamy klienta. Staramy się go poznać i właściwie z nim komunikować w całym procesie sprzedaży. Opracowujemy standardy obsługi, zgodne z istotnymi dla danej marki wartościami. Szkolimy w tym zakresie pracowników uczelni - biura rekrutacji oraz doradców. Monitorujemy realizację standardów, badamy ich skuteczność. Na bieżąco dostosowujemy do zmieniającego się rynku i oczekwiań klientów, wprowadzając nowoczesne narzędzia obsługi, takie jak call page czy czat z konsultantem. Wszystko po to, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów. 

Analityka sprzedaży

Analityka sprzedaży

Właściwe wykorzystanie danych pozwala skutecznie modelować sprzedaż. Systematyczna analiza efektywności wszystkich kanałów przynosi informacje niezbędne do zarządzania lejkiem sprzedażowym i jest podstawą do wyznaczania celów na kolejny rok dla wszystkich uczelni w Grupie Merito.

Standardy księgowe

Standardy księgowe

Naszą rolą jest dostarczenie uczelniom jasnych standardów i narzędzi, a także wsparcie w zakresie rachunkowości finansowej oraz prawa podatkowego. Wspólny cel to efektywne zarządzanie majątkiem, kontrola nad budżetami i płynnością finansową w Grupie Merito. Jego osiągnięciu służy m.in. wspólna praca nad licznymi projektami z zakresu rachunkowości oraz podatków a także wdrożone w Grupie zintegrowanego systemu SAP.

Strategie sprzedaży

Strategie sprzedaży

Oferta uczelni to portfolio jej produktów. W Merito przygotowujemy dla nich strategię sprzedaży, opartą na wielu kanałach. Bezpośrednio zarządzamy call center, realizującym działania telemarketingowe dla uczelni. Opracowujemy długofalową politykę cenową oraz bieżące plany promocji i zasady zniżek, tworzymy nowe kanały sprzedaży i rozwijamy już istniejące.

Benchmarking finansowy

Benchmarking finansowy

Warto uczyć się od najlepszych, dlatego stworzony przez Zespół Finansowy zestaw raportów benchmarkingowo-finansowych uczelni z Grupy Merito pomaga identyfikować mocne strony, jak i identyfikować wyzwania. Dział controllingu finansowego Merito pomaga wskazywać obszary wymagające uwagi oraz pozycje warte implementacji w pozostałych szkołach.

background image

Media społecznościowe

Media społecznościowe

Tworzymy skuteczne strategie komunikacji w mediach społecznościowych, które pozwalają nam osiągać zakładane cele biznesowe. Komunikujemy się wielokanałowo (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube), aby docierać do wszystkich grup docelowych i zaspokajać potrzeby naszych Klientów. Nasze działania łączą dwa obszary: treści organicznych oraz płatnych, które optymalizujemy na bieżąco pod kątem najlepszej efektywności.
 

Klient w centrum

Klient w centrum

Jedną z naszych kluczowych wartości jest orientacja na klienta. W rozwoju marek opieramy się na pozyskaniu informacji od klientów, szukamy tego co jest dla nich ważne i atrakcyjne. Dążymy do tego, aby ich codzienne doświadczenia z marką były jak najlepsze. Takie podejście pozwala w pełni wdrożyć orientację marketingową, która przenika całą organizację.

Badania jakościowe

Badania jakościowe

Naszą komunikację marketingową poddajemy wielu testom. Sprawdzamy, czy nasze pomysły – formy, treści, przekazy są przyjmowane przez grupę docelową, zgodnie z naszą intencją. Zanim przystąpimy do realizacji kolejnej kampanii, staramy się jak najwięcej dowiedzieć o naszych odbiorcach, poznać ich język, styl, zainteresowania.

Zespół Finansowy

Zespół Finansowy

W ramach prac Zespołu Finansowego, w skład którego wchodzą wszystkie najważniejsze osoby odpowiedzialne za obszar finansowo-księgowy Grupy Merito wspólnie wypracowujemy najlepsze dla uczelni rozwiązania w tym zakresie. Dążymy do unifikacji i upraszczania stosowanych kluczowych rozwiązań w zakresie finansów. W pracach Działu controllingu finansowego Merito myślimy o tym, by wprowadzane rozwiązania finansowe nie były celem w samym sobie a tylko narzędziem zarządczym służącym do rozwoju uczelni. Rozwijamy narzędzia technologiczne (SAP), proponujemy nowe (PowerBI) i planujemy kolejne kroki.

Marketing Automation

Marketing Automation

Wdrażamy rozwiązania z zakresu marketing automation. Punktem wyjścia jest dobre poznanie naszych klientów, prześledzenie ich zachowań i sposobów podejmowania decyzji. Na podstawie tych danych opracowujemy scenariusze marketingowo-sprzedażowe, realizujemy mailingi oraz kampanie, dedykowane konkretnym segmentom klientów.

Kompetencje

Kompetencje

Kompetencje

Obsługa formalnoprawna

Obsługa formalnoprawna

Uczelnie z Grupy Merito posiadają dużą autonomię. Łączymy siły tam, gdzie dostrzegamy korzyści efektu synergii. Takim obszarem jest m.in.prawo. W Merito odpowiadamy za obsługę formalnoprawną rozwiązań grupowych i wspólnych projektów. Analizujemy zmiany prawa i prognozujemy ich wpływ na funkcjonowanie uczelni. Dążymy do tego, aby wszystkie regulacje wewnętrzne (np. statuty) dotyczące kwestii wspólnych dla Grupy były poprawne i spójne.

Ocena kadry dydaktycznej

Ocena kadry dydaktycznej

Kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne jest najlepszym nośnikiem marki, dlatego dbamy o współpracę z najlepszymi wykładowcami. Opracowaliśmy narzędzie, dzięki któremu studenci oceniają każdego prowadzącego, a władze dziekańskie dysponują szeroką i przekrojową oceną kadry, aby móc sprawnie zarządzać jakością procesu dydaktycznego. Staramy się ciągle rozwijać narzędzie zgodnie z oczekiwaniami zarówno studentów, jak i władz dziekańskich.

Pomysły w liczbach

Pomysły w liczbach

Każdy pomysł zaczyna się od zaplanowania działań a kończy się na przeliczeniu jego rezultatów. Finanse pomagają zarówno w sposobie kwantyfikacji celów, jak i interpretacji otrzymanych wyników. Z każdego przedsięwzięcia można wyliczyć rachunek zysków i strat, by dowiedzieć się, jaki jego końcowy bilans osiągnęliśmy. Dział controllingu finansowego Merito pomaga ocenić liczbowo wszystkie pomysły. Dążymy do tego, aby każda osoba w Grupie Merito miała świadomość, w jaki sposób jej działania przekładają się na wynik finansowy uczelni.

Wsparcie HR

Wsparcie HR

Naszym zadaniem jako założyciela jest wspieranie procesów HR w uczelniach z Grupy Merito. Są to przede wszystkim działania związane z systemem oceniania i premiowania kadry kierowniczej uczelni. HR Merito zapewnia sprawny przebieg tych procesów i ich zgodność z przyjętymi w Grupie zasadami. Ponadto pełnimy rolę opiniotwórczą w zakresie funkcjonujących w uczelniach regulaminów pracy, wynagradzania czy premii i nagród. 

Kreacja

Kreacja

Znamy naszych odbiorców, ich zwyczaje i zainteresowania. Rozmawiamy z nimi, aby trafnie formułować nasze przekazy reklamowe. Dbamy o spójność i zgodność wszystkich naszych kreacji z przyjętymi założeniami, charakterystycznymi dla marek. Przygotowujemy spoty radiowe i materiały video, przygotowujemy layouty materiałów promocyjnych , tak aby wszystkie przejawy naszej komunikacji marketingowej (online i offline) wspierały atrybuty i rozpoznawalność uczelni z Grupy Merito.

Przepływ informacji

Przepływ informacji

Pełniąc rolę założyciela uczelni zapewniamy właściwy i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami Grupy Merito. Organizujemy spotkania organów grupowych, które podejmują kluczowe dla Grupy decyzje. Dokumentujemy i raportujemy ich prace. Wspierając dobrą współpracę, sprawną realizację projektów i osiąganie przyjętych celów, dbamy o rozumienie i przestrzeganie ładu korporacyjnego przez wszystkie podmioty.

1994

Powstanie Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu – pierwszy kierunek:
Finanse i Bankowość

1998

Powołanie Wydziału Zamiejscowego
w Chorzowie WSB w Poznaniu

1998

Założenie trzech nowych szkół wyższych: w Gdańsku, Toruniu
i Wrocławiu

1999

WSB w Poznaniu uzyskuje
uprawnienia magisterskie

2005

WSB we Wrocławiu uzyskuje uprawnienia magisterskie

2006

Wyższe Szkoły Bankowe w Toruniu i Gdańsku otrzymują uprawnienia do prowadzenia
studiów II stopnia

2007

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otwiera Wydział Ekonomiczny w Opolu

2007

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
otwiera Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

2008

Powstanie Centrum Rozwoju Szkół
Wyższych TEB Akademia

2008

Poznańska WSB powołuje nowy Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

2010

Pierwsze badanie atrybutów
marki WSB

2010

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku powołuje Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

2012

Pierwsza ocena parametryczna

2012

Nawiązanie partnerstwa strategicznego
z Franklin University

2012

Włączenie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej
w Szczecinie w struktury
WSB w Poznaniu

2012

Włączenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
w struktury wrocławskiej WSB

2013

Włączenie Szkoły Wyższej
Prawa i Dyplomacji w Gdyni
w struktury WSB w Gdańsku

2013

Włączenie Wielkopolskiej Wyższej
Szkoły Turystyki i Zarządzania
w struktury WSB w Poznaniu

2014

Włączenie Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej w struktury WSB Poznań

2015

WSB we Wrocławiu uzyskuje pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomia

2016

Do Grupy TEB Akademia dołącza
Wyższa Szkoła Filologiczna
we Wrocławiu

2018

Do Grupy TEB Akademia dołącza
Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

2019

Powstanie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

2020

Włączenie Wyższej Szkoły Filologicznej do wrocławskiej WSB

2022

Toruńska WSB powołuje Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi

2023

Wyższe Szkoły Bankowe zostają Uniwersytetami WSB Merito, Dolnośląska Szkoła Wyższa - Uniwersytetem Dolnośląskim DSW, a Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - Uczelnią WSB Merito

2023

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia zmienia nazwę na Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito

2023

Uczelnia WSB Merito w Warszawie staje się Wydziałem Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu